AB-ABU 

ABU-AHM 

AHM-ARA

ARA-BAH 

BAH-BEN

BEN-DAB

DAB-DO

DU-GAR

GAS-HAD

HAE-IBQ

IBR-KHA

KHA-MAH

MAH- MIR

MIT-NUS

NUS-QUT

RAD-SAL

SAL-SHE

SHE-SOW

SUL-TUR

UMM-ZU